Allmänna villkor för användning ICE112

1. GILTIGHETSOMRÅDE

Genom att använda ICE112 accepterar användaren dessa villkor. Användaren uppmanas härmed att läsa igenom villkoren.

2. ICE112 INNEHÅLL

ICE112 är en tjänst av information, dokumentation och foton till förfogande för användaren, som alla är enkla att ladda ned. ICE112 har rätt att när som helst och utan föregående varning stänga siten eller ta bort eller ändra innehållet. ICE112 kan inte garantera att siten alltid är tillgänglig. Informationen på siten kan inte ersätta professionell rådgivning från fackfolk och kan därför inte utan sådan rådgivning fungera som en slutgiltig grund, varken för val av produkt, korrekt, lämplig eller laglig användning av ICE112 produkter och tjänster enligt allmänna regler.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Sitens form och innehåll, inklusive text, ritningar (grafik), foton och mjukvara är upphovsrättsligt skyddat och får inte användas utan föregående skriftliga godkännande från ICE112. Man får inte tillämpa så kallade djuplänkar till sien eller avgränsning, inlinding eller liknande rättsstridiga utnyttjanden av siten. Användaren får inte avlägsna varumärken och upphovsrättsanmärkningar varken från information, dokumentation och foton eller från kopior av dessa.

4. ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Användning av information och dokumentation som ställs till förfogande på siten lyder under dessa villkor, såvida inget annat har överenskommits skriftligen. Det är inte möjligt att få källkoder till ifrågavarande tjänster. Användaren får inte under några omständigheter sälja, hyra ut eller på annat sätt vidarebefordra och överlåta information, inklusive text, ritningar (grafik), dokumentation och foton till tredje part eller användas i ursprungligt eller ändrat format. Bortsett från de här i uttryckligen givna användarrättigheterna har användaren inga ytterligare rättigheter till hemsidans innehåll i någon form, speciellt inte företagsnamn och industriella och kommersiella egendomsrättigheter såsom varumärken, patent, användarmodeller och designer.

5. HÄNVISNINGAR OCH LÄNKAR

Siten kan innehålla hänvisningar och länkar (hyperlänkar) till andra Leverantörers och partners webbsidor. ICE112 kontrollerar inte informationen som de är länkade till och ansvarar inte för innehåll och information på de ifrågavarande webbsidorna. Användningen av sådana webbsidor sker helt på användarens eget ansvar.

6. ANSVARSFRIHET VID FEL OCH VIRUS

ICE112 påtar sig inget ansvar för eventuella fel i samband med information, tjänster och dokumentation, speciellt gällande deras korrekthet, felfrihet och frihet för tredje parts rättigheter, fullständighet och/eller användarvänlighet. ICE112 påtar sig heller inte något ansvar för skador på användarens hårdvara, mjukvara eller data som kan uppstå till följda av användning av annan information, inklusive dokumentation som finns på siten. Inte heller påtar sig ICE112 något ansvar för skador på användarens egendom eller verksamhet som medför både direkta och indirekta förluster, inklusive förlust av omsättning eller andra förluster, på grund av systemsammanbrott, fel eller förlorade data till följd av sådan användning. ICE112 strävar efter att beskrivningar, specifikationer och dylikt som finns på hemsidan alltid ska vara uppdaterade och motsvara det aktuella produktsortimentet. Det finns dock förbehåll för produkt-, konstruktions-, och specifikations ändringar samt ändringar i sortimentet som kan leda till att sitens innehåll inte motsvarar det faktiska utbudet eller produkternas egenskaper. Man bör därför rikta direkta hänvisningar till ICE112 när man har produktspecifika frågor eller om man är osäker. Innehållet på siten utgör ingen försäkran om specifika egenskaper gällande de publicerade/beskrivna produkterna. ICE112 strävar efter att hålla siten fri från virus och ”maskar” osv. Man kan dock aldrig ge någon garanti för detta. Vid nedladdning av information, dokumentation är användaren förpliktigad att se till att denna har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och virusskanning. ICE112 kan under inga omständigheter ställas till svars för skador som uppstått under eller på grund av besök på eller nedladdningar från siten eller de länkar som finns på hemsidan.

7. BEHÖRIGHET OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Eventuella tvister som gäller innehållet eller användningen av hemsidan lyder under Sveriges rätt. Tvister ska avgöras i domstolen där ICE112 har sin verksamhet. Oberoende av ovanstående kan ICE112 dock alltid välja att väcka talan i domstol där användaren har sin hemvist.